วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ตำแหน่ง Mechanical Engineer (วิศวกรเครื่องกล)

ตัวอย่าง  จดหมายสมัครงาน  ตำแหน่ง Mechanical Engineer (วิศวกรเครื่องกล)

                                                                                                                 Sender’s address……
                                                                                                                 ………………………
                                                                                                                 ………………………

                                                                      Date………………

Receiver’s address
………………………
………………………

Dear  Sir,

              I wish to apply for the vacancy for a mechanical engineer advertised in ………..………..

              I am …….years old,  single and was educated at the ……….……..…  Where I  obtained
 a diploma in Mechanical Engineering.

              At present,  I have been employed by the ……………...  in the position of a junior motor
mechanic.  Though I enjoy working conditions here,       the company is located very far from my
home.  I am tired of the long  travel time and I cannot do overtime.    Moreover, next month I will be transferred to a night shift,  this will bring me more difficulties.

              I wish to join your company as it is not only close to my home, bur also it has an excellent
Reputation in the field of mechanical innovation.    I want to extend my experience,  and the terms
Mentioned in your advertisement include higher pay and  interesting  prospects of advancement.  I
Hope you will consider my application.

              I could come for an interview at any time convenient to you.  My employers  know that  I
Am writing to you and have kindly given me a reference, a copy of which is enclosed.                                                                      Yours faithfully,

                                                                      Mr………………..

ตำแหน่ง Electrician ( ช่างไฟฟ้า )

ตัวอย่าง  จดหมายสมัครงาน  ตำแหน่ง  Electrician ( ช่างไฟฟ้า )

                                                                                                                 Sender’s address……
                                                                                                                 ………………………
                                                                                                                 ………………………

                                                                      Date………………

Receiver’s address
………………………
………………………

Dear  Sir,

                 Your  advertisement  in  today’s…...……for  an  electrician  calls  for  a person  who
possesses some electrical experience and I think that I have qualifications for this position.

                  I am ……years of age,  single and am in good health.  I am prepared to work at odd
hours,  should the work require.  I received a Vocational Certificate from…….….…Institute of 
Technology in 20… and then joined………………Co., Ltd. in the same year in the position of  assistant electrician.  I was partially responsible for electrical maintenance and repairs.     I also
Assisted in high voltage rewiring.        I left last month when the company was out of  business.
At the moment,    I work freelance and get most of my work through a nearby shop which sells
various electrical appliances.

                  Since I plan to marry in the next few years,  I want  to have a permanent job which
Also offers an opportunity for advancement.

                  I am looking forward to having a personal interview at your convenience.


                                                                    
                                                                               Yours  faithfully,

                                                                              Mr..………………

ตัวอย่าง จดหมายสมัครงาน ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล แบบภาษาไทย

ตัวอย่าง  จดหมายสมัครงาน  ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล  แบบภาษาไทย


                                                                                                                                                    ที่อยู่ผู้ส่ง.............................


                                                                                               วันที่.............................................


เรื่อง  ขอสมัครงาน
เรียน  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
สิ่งที่ส่งมาด้วย  -      ประวัติย่อ
-                    วุฒิการศึกษา
-                    รูปถ่าย

                    ตามที่ท่านได้ลงประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง  วิศวกรเครื่องกล  ที่ว่างลง  ทาง  Internet  เมื่อวันที่..............
กระผมมีความสนใจเป็นอย่างมากที่จะสมัครงานในตำแหน่ง  วิศวกรเครื่องกลนี้

                          กระผมอายุ......ปี  ยังเป็นโสดและได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย.....................................สาขา............................
และได้รับอนุปริญญาด้าน...................................

                          ปัจจุบันกระผมทำงานให้กับบริษัท.......................................ในตำแหน่ง....................................  ถึงแม้ว่ากระผมมี
ความพอใจกับสภาพงานที่ทำอยู่  แต่ว่าบริษัทตั้งอยู่ไกลจากบ้านของกระผมมาก  ทำให้ต้องใช้เวลาไปกับการเดินทางค่อนข้างมาก
ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าต่อการเดินทางเป็นเวลานานๆ 

                          กระผมต้องการทำงานในบริษัทของท่าน  เพราะว่าไม่เพียงแต่อยู่ใกล้บ้านเท่านั้น  แต่ว่าบริษัท....................ยังมีชื่อ
เสียงที่ดีและมีความมั่นคงมาก  กระผมต้องการเพิ่มประสบการณ์และเงื่อนไขที่ระบุในโฆษณาว่ามีรายได้ดี  มีโอกาสก้าวหน้า 
กระผมหวังว่าท่านจะพิจารณาใบสมัครงานของกระผม

                           กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  จะได้รับความกรุณาจากท่านเข้ารับการสัมภาษณ์  วันและเวลาใดก็ได้ตามที่ทางบริษัทจะสะดวก


                                                                                                        ขอแสดงความนับถืออย่างสูง


                                                                                                      ....................................................
                                                                                                       ( นาย.........................................)

ฟอร์มจดหมายสมัครงาน แบบภาษาอังกฤษ


                                                                                                                 Sender’s address……
                                                                                                                 ………………………
                                                                                                                 ………………………

                                                                      Date………………

Receiver’s address
………………………
………………………

Salutation

 Body of Letter   -                First Paragraph

                                         Second Paragraph

                                         Third Paragraph

Asking for interview   -   Final Paragraph                                                                    Complimentary Close

                                                                              Signature


Enclosures